FAQ

Wij verwelkomen u graag op ons kantoor voor een oriënterend en gratis gesprek met een letselschade-specialist/advocaat. Neem geheel vrijblijvend een keer contact op, dan bespreken wij de mogelijkheden van uw zaak. Voor uw gemak volgt hier een overzicht van veel gestelde vragen. Er is bij het beantwoorden van de veelgestelde vragen een selectie gemaakt, gebaseerd op de letselschadepraktijk. Mocht uw eigen vraag niet opgenomen zijn of niet/onvoldoende aan bod komen neemt u dan direct contact met ons op om die vraag (ook op een ander rechtsgebied) beantwoord te krijgen; dit kan altijd via het contact formulier (zie Contact), per e-mail of telefonisch.

Wat kost juridische hulp bij letselschade?

Dit hangt af van de situatie. Zolang niemand erkent dat hij aansprakelijk is, zijn de kosten van rechtshulp voor uw eigen rekening. Zodra iemand de aansprakelijkheid erkent, moet de aansprakelijke partij uw rechtsbijstandkosten betalen. Die kosten moeten volgens de wet en jurisprudentie wel redelijk zijn. Vaak is de aansprakelijke partij bereid om de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks aan uw advocaat te betalen. Toch kan het zijn dat u een deel van de advocaatkosten zelf moet betalen. Bijvoorbeeld als u ook zelf schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval. Voor de advocaatkosten bij het voeren van een procedure ligt het anders.

Een procedure kan nodig zijn als partijen er samen niet uitkomen. Het is mogelijk om een deel van het geschil voor te leggen aan de rechter. Het moet dan wel gaan om een afgebakend probleem: Bijvoorbeeld de vraag of u zelf ook schuld heeft aan de schade. Die procedure wordt een deelgeschilprocedure genoemd. De aansprakelijke partij betaalt de kosten van zo’n deelgeschilprocedure. Er bestaan wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het deelgeschil gaat over wie aansprakelijk is; krijgt u in die procedure ongelijk van de (deelgeschil) rechter, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Als u uw letselschadezaak in volle omvang aan de rechter voorlegt, heet dat een bodemprocedure.

Bij een bodemprocedure betaalt u altijd zelf uw advocaat. De rechter beslist aan het eind van de procedure of de partij die ongelijk krijgt ook volgens een wettelijke normering de kosten van de andere partij betaald. Daar bestaan vaste tarieven voor. Helaas dekken die wettelijke tarieven (bijna) nooit de werkelijke kosten van een procedure.

Sinds 1 januari 2014 bestaat een experiment met een resultaatsafhankelijke beloning. Dit is een soort no cure nog pay systeem, maar dan wel op een afgebakende manier, zodat u achteraf geen onredelijke prijs betaalt. Wij kunnen met u bespreken of dit systeem voor u uitkomst kan bieden.

Hoe zit het met mijn rechtsbijstandsverzekering?

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem dan tijdig contact op met uw verzekeraar en meld uw schade. Over het algemeen zal uw rechtsbijstandverzekeraar uw zaak eerst zelf willen behandelen. Wilt u specialistische hulp dan moet u met uw rechtsbijstandsverzekeraar overleggen of deze bereid is de zaak aan een externe advocaat uit te besteden. Bent u het over de beslissing niet eens dan bieden de meeste polisvoorwaarden een geschillenregeling waarop u een beroep kunt doen.

Is uw zaak in behandeling bij een rechtsbijstandsverzekeraar en duurt het u te lang? Stel dan een termijn waarin u antwoord op uw vragen wil. Krijgt u nog steeds geen antwoord of blijft het antwoord voor u onbevredigend? Schrijf dan een brief aan de directie van de verzekeringsmaatschappij. Reageert die niet zoals u wil, doe dan een beroep op de geschillenregeling. Misschien mag u een beroep doen op een onafhankelijke advocaat. Of dien een klacht in bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): www.kifid.nl. Dit klachteninstituut geeft een objectief, onafhankelijk en deskundig oordeel. Het staat u natuurlijk ook vrij om ons om advies te vragen hoe het best in dit soort situaties te handelen.

Kom ik in aanmerking voor gratis rechtshulp bij een letselschadezaak?

Nederland kent ook rechtshulp die de overheid betaalt. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen liggen (zie www.rvr.org). Uw advocaat kan een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op de website van de Raad kunt u kijken of u recht heeft op subsidie. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. De Raad krijgt uw gegevens van de Belastingdienst. Hebt u recht op gefinancierde rechtsbijstand, dan betaalt de Raad uw advocaat. Dat heet een toevoeging. U moet wel een eigen bijdrage betalen. De Raad bepaalt de hoogte daarvan.

De toevoeging dekt niet alle kosten, bijvoorbeeld niet de kosten van de medisch adviseur, de deskundige en de kosten die de rechtbank in rekening brengt (het zogeheten griffierecht). Als iemand de aansprakelijkheid voor uw letselschade erkent, kunt u de toevoeging niet gebruiken. De andere partij betaalt dan uw rechtsbijstand. Er zijn ook situaties denkbaar op grond waarvan een toevoeging kan ook tussentijds of na verlening van de rechtsbijstand (zelfs met terugwerkende kracht!) komen te vervallen. Daarbij komt nog dat onze regering plannen heeft om drastisch op de gratis rechtshulp te bezuinigen. Laat u zich dus goed informeren al voordat de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt ingediend.

Met welke partijen krijg ik te maken bij een letselschadezaak?

De schaderegelaar: Verzekeraars werken vaak met een schaderegelaar. Zo’n schaderegelaar beoordeelt voor de verzekeraar hoeveel schade er is geleden, en hoeveel geld de verzekeraar u dient te vergoeden. Om uw claim te beoordelen komt de schaderegelaar ook wel eens (samen met ons) bij u thuis. Gaat het om ernstig letsel, dan komt hij vaker op bezoek. Wij overleggen met de schaderegelaar over de hoogte van de schade. De schaderegelaar rapporteert aan de verzekeraar. Die stelt vast hoeveel hij u gaat uitkeren als voorschot of als slotuitkering. De arbeidsdeskundige: Als u door het letsel uw werk niet meer goed kunt doen, wordt ook vaak de hulp van een arbeidsdeskundige gevraagd. Die kan u begeleiden bij uw re-integratie. Ook heeft hij vaak goede tips voor de revalidatie. De arbeidsdeskundige praat met uw werkgever en de arbo-arts. Hij helpt zoeken naar een goede balans. Aan de ene kant is er de belasting van uw werk. Aan de andere kant uw (verminderde) belastbaarheid. De arbeidsdeskundige geeft ook adviezen over aanpassingen op de werkplek en het inzetten van hulpmiddelen. Als dat nodig is, schat hij in wat u nog wel kan en hij helpt u met eventuele omscholing. De kosten zijn voor rekening van de aansprakelijke partij. Wij zien erop toe dat u in contact komt met een goede arbeidsdeskundige en begeleiden u daarbij. De ergotherapeut: Door een ongeluk kunt u misschien niet meer lang zitten, of niet meer in uw eentje onder de douche. Een ergotherapeut kijkt dan samen met u welke hulpmiddelen uw leven draaglijker kunnen maken. De aansprakelijke partij/verzekeraar betaalt (doorgaans) ook de rekening van de arbeidsdeskundige en ook van de ergotherapeut. De care manager: In ernstige letselschadezaken krijgt u te maken met veel verschillende instanties. Zoals het UWV, de arbo-arts, de letselschadeadvocaat, de schaderegelaar, diverse deskundigen. In dat doolhof weet een care manager de weg. Hij helpt bij het aanvragen van allerlei voorzieningen. De rekenkundige: De rekenkundige komt vaak aan het eind van het schaderegelingsproces in beeld. Hij berekent hoeveel schade u in de toekomst nog gaat lijden. Die schade moet de aansprakelijke partij/verzekeraar aan u betalen in een bedrag ineens. De rekenkundige rekent precies uit hoe groot het bedrag moet zijn zodat u ieder jaar kunt beschikken over evenveel geld als ware het ongeval niet gebeurd. De uitkomst van deze berekening hangt af van de uitgangspunten, denk aan het verloop van uw carrière zonder ongeluk. De rekenkundige rekent vaak op basis van de uitgangspunten die vooraf  door ons (namens u) en de aansprakelijke partij/verzekeraar zijn overeengekomen/akkoord bevonden. Wij werken samen met ervaren deskundigen en wij zorgen ervoor dat de kosten van deze deskundigen niet voor uw eigen rekening komen.

Wat zijn voorschotten en hoe werkt het in een letselschadezaak?

Uw letselschade-vordering kan pas definitief/afsluitend worden afgewikkeld op het moment dat de medische behandelingen beëindigd zijn, althans wanneer er sprake is van een medische eindtoestand. Zolang u nog steeds wordt behandeld, krijgt u voorschotbedragen van de aansprakelijke partij. Wij onderhandelen voor u met de verzekeraar over de hoogte van de voorschotten. Dit gaat aan de hand van een schadestaat: een goed onderbouwde opstelling van uw schade. In het ideale geval is er een goede balans tussen de voorschotten en uw schade. Hiervoor zetten wij ons in!

Wat is een slotuitkering in een letselschadezaak?

Uiteindelijk is duidelijk wat de gevolgen van het ongeluk zijn voor uw werk en privéleven. Dan kunt u onderhandelen over de hoogte van uw schade. Wij streven naar een schadevergoeding waarmee u – zoveel mogelijk – kunt leven alsof het ongeluk niet was gebeurd. Waar dat niet kan, moet een passende vergoeding komen. Zeker als het gaat om een grote schade, maken wij gebruik van een rekenkundig bureau. Op een rekenkundig bureau werken specialisten die uw totale schade op verantwoorde wijze/op basis van de laatste kennis omtrent belastingdruk/sterftekans/pensioenverwachting etc. kunnen doorberekenen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak?

Als u het met de aansprakelijke partij eens bent over de hoogte van de schade komt u tot een overeenstemming, hetgeen doorgaans wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In zo’n vaststellingsovereenkomst zijn alle afspraken vastgelegd. Er staat ook in, dat u verder geen aanspraken meer hebt. Ook niet in een later stadium. Vóórdat u akkoord gaat laat u zich door ons natuurlijk uitgebreid adviseren.

Hoe zit het met de fiscale consequenties nadat ik mijn slotuitkering in de letselschadezaak heb ontvangen?

De vergoedingen die u ontvangt worden door de fiscus beschouwd als netto bedragen. U hoeft deze ook niet bij uw belastbaar inkomen op te geven. Wel kan de omvang zodanig zijn dat u vermogensbelasting (box 3) moet betalen. De vermogensbelasting bedraagt thans 1,2% (2014). Overleg hierover met ons en met een van onze belastingadviseurs voordat u uw aangifte indient.

U bent het slachtoffer van een ongeval of van een medische fout, wat nu?

In deze situatie komt er van alles op u af: u moet herstellen, u kunt misschien een tijdje niet werken en u maakt allerlei kosten. Goede en betrouwbare rechtshulp is dan van groot belang. Wij kunnen u daarover adviseren. Een eerste advies van ons kantoor is altijd vrijblijvend en kosteloos. Als wij uw zaak behandelen nemen wij u veel werk en zorgen uit handen. Dat is onze inzet. Ook op het gebied van de contacten met (ondermeer) het UWV/Gemeentelijke instellingen/uw werkgever/sociale zekerheid/ziektewetuitkeringen/werkloosheidsuitkeringen/WIA/Wajong/bijstand/aanvraag van voorzieningen/hulpmiddelen…/bezwaarschriftprocedures/maar ook het zoeken van een oplossing bij een (opkomend) arbeidsgeschil/mediation. Wij zorgen ervoor dat u van begin tot eind zo goed mogelijk wordt bijgestaan. Hierin zijn wij gespecialiseerd.

Hoe verloopt een schaderegeling bij letselschade?

De behandeling van uw zaak verloopt in meerdere stappen:

– Stap 1: Aansprakelijkheid erkend krijgen. U krijgt alleen een vergoeding van uw schade als u iemand verantwoordelijk kunt houden. De eerste stap is daarom: de juiste persoon of organisatie aansprakelijk stellen en ervoor zorgen dat aansprakelijkheid wordt erkend. Doorgaans is de aansprakelijke partij verzekerd. Dan vergoedt een verzekeraar uw schade. Vaak zorgt een goede juridische onderbouwing ervoor dat de andere partij aansprakelijkheid erkent. Dan hoeft u niet naar de rechter. Soms moet er een proces gevoerd worden om aansprakelijkheid vastgesteld te krijgen.

– Stap 2: Medische informatie inwinnen. Zodra de aansprakelijkheid is erkend, is medische informatie over uw letsel nodig. Daarmee wordt duidelijk welk letsel u hebt, hoe ernstig het is, en welke behandeling nodig is. Medische informatie vormt belangrijk bewijs in elke letselschadezaak. Wij vragen die informatie voor u op en beoordelen die informatie samen met onze medisch adviseur. Ook de verzekeraar van de aansprakelijke partij legt dezelfde/met uw goedkeuring gedeelde medische informatie voor aan een eigen medisch adviseur. Vaak krijgt u ook nog een onafhankelijke expertise, een onderzoek door een onafhankelijk arts/specialist die niet bij uw behandeling is betrokken. Die arts/specialist rapporteert over vragen die belangrijk zijn voor de schaderegeling. De onafhankelijke expertise vindt doorgaans plaats als uw eigen arts/specialist aangeeft dat er niet veel meer verandert in uw medische situatie. We spreken dan van een medische eindtoestand/in een verder gevorderd stadium, aan het einde van de zaak.

– Stap 3: Schade vaststellen. Het wordt tijd om vast te stellen wat de schadelijke gevolgen zijn van het ongeluk, niet alleen voor uw werk, maar ook in uw privé leven. Daarom wordt vaak in de eerste fase een bezoek aan u thuis gebracht, zodat dit allemaal goed in beeld kan worden gebracht. We maken samen een overzicht van schadeposten en zorgen dat er een adequaat financieel voorschot komt om de totale schade zoveel mogelijk vergoed te krijgen. We kunnen de schade pas definitief vaststellen en bepalen wat voor schadevergoeding er moet komen als de gevolgen van het ongeluk helemaal duidelijk zijn. We zullen dus ook een moment moeten inruimen om uw herstel zoveel mogelijk een kans te geven.

Welke schade kan ik vorderen?

Voorbeelden zijn: – de eigen bijdrage/ziektekosten (niet vergoed door de eigen ziektekostenverzekeraar), reis- of vervoerskosten in verband met het bezoek aan een arts of ziekenhuis – verblijfkosten in het ziekenhuis of revalidatiecentrum – verlies van arbeidsvermogen (inkomensverlies/carrièreschade) – huishoudelijke hulp – verpleging of mantelzorg – hulpmiddelen – verlies zelfwerkzaamheid (extra kosten in verband met werkzaamheden in en om het huis) – advocaatkosten

Wat is smartengeld?

Smartengeld is bedoeld als een vergoeding voor pijn en gemiste levensvreugd. Pijn en gemiste levensvreugde kan je niet volledig compenseren. Toch kan een vergoeding enige troost bieden. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de persoonlijke situatie: de ernst van het letsel, de beperkingen of ontsieringen van het lichaam. Het maakt verschil op welke leeftijd iemand letsel oploopt. Meestal wordt het smartengeld hoger naarmate het letsel ernstiger is en het slachtoffer jonger is.

Welk bewijs moet ik leveren bij letselschade?

Het is aan u als slachtoffer om het bewijs van uw schade te leveren. Daarom is het belangrijk om zo veel mogelijk bewijsstukken te bewaren. Het kan daarbij gaan om betalingsbewijzen, rekeningen, salarisstroken, jaaropgaven of andere stukken, maar ook ondersteunende verklaringen, waarmee u uw schade kunt aantonen. Wij helpen u vanaf het eerste moment met het verzamelen van het benodigde bewijs/het onderbouwen van uw vordering.

Wat is overlijdensschade?

Een ongeluk kan de dood van een dierbare tot gevolg hebben. Nabestaanden kunnen aanspraak maken op schadevergoeding. De vergoeding voor de nabestaanden beperkt zich tot twee dingen: uitvaartkosten en gederfd levensonderhoud als de overledene daaraan geheel (of gedeeltelijk) een bijdrage leverde. Ook iemand die geen familie is, kan overlijdensschade eisen. Het moet gaan om iemand met wie de overledene samenwoonde en in wiens levensonderhoud hij (of zij) geheel of voor een groot deel voorzag. Het kan ook gaan om het aandeel van de overledene in de huishouding.

Hoe lang duurt een letselschadezaak gemiddeld?

De duur van uw zaak hangt af van de tijd die u/uw lichaam nodig heeft om te herstellen. Eerst moet duidelijkheid komen over de medische gevolgen van het door u opgelopen letsel. Dit kost tijd. Ook moeten we vaststellen wat de gevolgen van het letsel zijn voor uw privé- en werksituatie. Houd er rekening mee dat uw zaak pas na enkele jaren definitief is geregeld. Gemiddeld genomen duurt een letselschadezaak waarin alle schade aspecten zorgvuldig aan de orde komen (zeker) twee tot drie jaar.

Waarom professionele begeleiding bij een letselschadezaak?

De behandeling van een letselschadezaak vergt kennis van het rechtssysteem en ervaring met de invloed van traumatische ervaringen. Er zijn veel partijen en deskundigen bij letselschade betrokken. Daarom is het belangrijk dat u iemand aan uw zijde heeft die u met raad en daad bijstaat. Iemand die weet waarop u wel aanspraak kunt maken en waarop niet. Dan weet u wat reëel is. Zo is de kans groter dat uw vordering binnen redelijke tijd en met een werkelijk goede compensatie wordt afgewikkeld. Als u letsel oploopt of een dierbare verliest door een ongeluk, roept dat veel emoties op. Ook dáárom hebt u een professioneel iemand nodig die over de kennis beschikt en veel vaker hiermee heeft gewerkt. Iemand die de weg kent op dit gebied. Iemand die u ook financiële zorgen uit handen neemt. Zo iemand is een gespecialiseerde letselschade advocaat.

Aansprakelijkheid wordt in mijn letselschadezaak niet erkend, wat nu?

Soms weigert de schadeveroorzaker of de verzekeraar de aansprakelijkheid te erkennen. Wij adviseren u over uw kansen op succes bij de rechter. In eenvoudige zaken gaat het om een deelgeschil bij de rechtbank. Maar soms zijn partijen het niet eens over de toedracht van het ongeval. Dan moeten er getuigen of deskundigen worden gehoord. Daarvoor kan een bodemprocedure nodig zijn of het in gang zetten van een voorlopig getuigenverhoor of een (voorlopig) deskundigenbericht. Zo’n procedure kan de schaderegeling in uw zaak versnellen.

Hoe verloopt een proces bij de rechter in een letselschadezaak?

Eerst wisselen partijen schriftelijk hun standpunten uit. Maar daarna beveelt de rechtbank meestal dat beide partijen persoonlijk voor de rechtbank verschijnen. Vaak doorbreekt deze ‘comparitie van partijen’ de impasse, zeker als de rechter tijdens die zitting zijn voorlopig oordeel uitspreekt. In dat geval kunnen partijen alsnog tot een schikking komen. Helaas komt het ook wel eens voor dat een zaak langdurig ‘onder de rechter’ blijft. Als het gaat over een lastig juridisch punt, moet een hogere rechter soms de knoop doorhakken. Een Gerechtshof of (in een uiterste geval) de Hoge Raad neemt dan de beslissing.

bron: vrij naar FAQ (140805)-Van Wassenaer Wytema