Afstudeerscriptie medewerker mr. E.M. Hijma

Eén van onze juridische medewerkers, mw. mr. E.M. Hijma heeft in februari 2014 de studie rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Privaatrecht, aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) afgerond met een afstudeerscriptie die als buitengewoon goed (8.5) werd beoordeeld.

Een werknemer kan op grond van art. 7:658 BW zijn werkgever voor de door hem tijdens het werk geleden schade aansprakelijk stellen. De problematiek rondom beroepsziektezaken zit voornamelijk in het vaststellen van het causale verband tussen de werkzaamheden en de schade. Om de werknemer in zijn zware bewijspositie tegemoet te komen, heeft de Hoge Raad de leerstukken van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel en proportionele aansprakelijkheid ontwikkeld. In de juni-arresten, d.d. 7 juni 2013, heeft de Hoge Raad belangrijke stappen gezet op deze terreinen. De toepassingsvereisten bij beide leerstukken zijn verduidelijkt en begrensd. Niettemin blijven er vragen over. Zo is het thans onduidelijk waar de ondergrens voor het toepassen van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel c.q. proportionele aansprakelijkheid ligt. Veel zal, zoals in het (privaat)recht gebruikelijk, afhangen van de omstandigheden van het geval. Daarnaast moet de Hoge Raad zich nog uitlaten over de vraag of zowel de omkeringsregel als de proportionele aansprakelijkheid in één en dezelfde zaak toegepast kunnen worden. Nu de juridische discipline tegen de grenzen aanloopt wat betreft de werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekten bij een onzeker causaal verband, is het zaak dat de medici en de wetgever in actie komen. Nog een betere oplossing is het inzetten op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen: Safe jobs, safe lives!

De gehele  scriptie is gepubliceerd op de website van het Nederlands JuristenBlad (NJB); u kunt de volledige scriptie nalezen via de volgende link:http://njb.nl/uploads/2014/3/E.M.-Hijma-Scriptie-28-jan-2014.pdf

Categorised in:

Comments are closed here.